REGULAMIN UŻYTKOWANIA PLATFORMY SPEDIMO

I. ZASADY DOSTĘPU DO PLATFORMY SPEDIMO

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki użytkowania platformy Spedimo oraz zasady

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Pojęcia i nazwy wskazane w niniejszym dokumencie mają następujące brzmienie:

2.1 Regulamin – niniejszy Regulamin platformy Spedimo.

2.2 Platforma- platforma internetowa Spedimo służąca wyszukiwaniu usług transportowych,

dostępna pod adresem www.spedimo.eu oraz w aplikacji mobilnej, w ramach których

Użytkownicy mają możliwość publikowania ofert i ogłoszeń ładunków oraz pojazdów.

2.3 Aplikacja internetowa- serwis internetowy w domenie www.spedimo.eu, którego właścicielem

i administratorem jest Spedimo sp. z o. o., służący do publikowania ofert i ogłoszeń ładunków

oraz pojazdów.

2.4 Aplikacja mobilna- Oprogramowanie pod nazwą Spedimo, stworzone przez Spedimo sp. z o.

o., udostępnione Użytkownikowi i przeznaczone do instalacji w pamięci urządzenia mobilnego,

posiadająca niepełną funkcjonalność względem aplikacji internetowej.

2.5 Usługodawca- Spedimo sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Kazimierzowska 6/16,

NIP:6182089137, REGON: 300897699, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS:0000311801, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych w całości opłaconym.

2.6 Usługobiorca/Właściciel firmy- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę.

2.7 Administrator firmy- Użytkownik upoważniony przez Właściciela firmy do zarządzania kontem

firmy oraz Kontem Użytkownika.

2.8 Użytkownik Główny- Usługobiorca/Właściciel firmy, do konta którego mogą być tworzone

konta dodatkowe.

2.9 Użytkownik dodatkowy- osoba fizyczna pozostająca z Użytkownikiem głównym w stosunku

zatrudnienia na podstawie umowy u pracę lub innej umowie cywilnoprawnej.

2.10 Użytkownik- Usługobiorca/Właściciel firmy, Użytkownik Główny, Użytkownik

dodatkowy.

2.11 Kierowca- Funkcja nadana Użytkownikowi dodatkowemu posiadająca dostęp

wyłącznie do aplikacji mobilnej i uprawniona do korzystania z funkcji związanych w

komunikatorem.

2.12 Umowa- Umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Właścicielem

firmy.

2.13 Konto Użytkownika- konto przypisane do Użytkownika, zawierające jego dane

niezbędne do uwierzytelniania Użytkownika i udzielenia dostępu do Platformy oraz aplikacji

mobilnej.

2.14 Konto główne- indywidualne źródło dostępu Użytkownika do Platformy, w ramach

którego Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcjonalności

Platformy zgodnie z umową.

2.15 Konto dodatkowe- konto utworzone w oparciu o konto główne w ramach którego

Usługodawca daje możliwość korzystania z Platformy Użytkownikom dodatkowym.

2.16 Konto aktywne – konto, któremu Użytkownik Główny lub Administrator Firmy nadał

status „aktywne”.

2.17 Konto nieaktywne – konto, któremu Użytkownik Główny lub Administrator Firmy nadał

status „nieaktywne”.

2.18 Rejestracja Konta – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika

na Platformie Spedimo, na zasadach wskazanych w dziale II niniejszego Regulaminu.

2.19 ID- Ciąg znaków przypisany firmie i Użytkownikom, umożliwiający uprawniony dostęp

do Platformy oraz nadawany przy Rejestracji Konta.

2.20 Biuro Obsługi Klienta (BOK)- całość infrastruktury społecznej i technicznej, stworzonej

przez Usługodawcę w celu komunikacji z Użytkownikami.

2.21 Komunikator- program umożliwiający natychmiastowe przesyłanie wiadomości między

Użytkownikami w ramach Platformy.

2.22 Baza danych- zbiór danych wprowadzonych przez Użytkownika Głównego i

Użytkownika dodatkowego.

2.23 Oferta ładunku/pojazdu- propozycja ładunku/pojazdu wystawiona przez Użytkownika

dodatkowego, która udostępniona zostaje po prawidłowym wypełnieniu formularza i jego

opublikowaniu na Platformie.

2.24 Okres rozliczeniowy- okres w którym Użytkownik korzysta z Platformy i za który

wystawiona zostaje faktura. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia, a kończy

ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli umowa rozpoczyna się w innym dniu niż pierwszy dzień

miesiąca lub kończy w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, opłata naliczana jest

proporcjonalnie.

2.25 Faktura- dokument sprzedaży wystawiany w formie elektronicznej i papierowej

wystawiany za dany okres rozliczeniowy.

II. REJESTRACJA KONTA FIRMY NA PLATFORMIE SPEDIMO

1. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza

rejestracyjnego dostępnego na stronie www.spedimo.eu.

2. Rejestracja Konta Użytkownika może zostać przeprowadzona jedynie poprzez aplikację

internetową.

3. Podczas Rejestracji Użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz Polityki

Prywatności potwierdzając zapoznanie się z ich postanowieniami oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.

4. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

– nazwę firmy,

– adres, siedzibę,

– NIP,

– numer telefonu,

– e-mail.

5. Dodatkowo Użytkownik zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia

przewoźnika oraz potwierdzenie ubezpieczenia, w szczególności polisę OC, licencje,

certyfikaty.

6. Użytkownik Platformy może korzystać tylko z jednego aktywnego Konta Użytkownika.

7. Konto Użytkownika Głównego może być wykorzystywane wyłącznie przez jednego

przedsiębiorcę.

8. W momencie Rejestracji Konta Użytkownikowi nadany zostaje indywidualny numer ID.

9. Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden numer ID.

10. W ramach Konta Użytkownika, możliwe jest tworzenie Kont dodatkowych, które przypisane

będą osobom fizycznym, zatrudnionym u danego Użytkownika na podstawie umowy o pracę

lub innej umowy cywilnoprawnej.

11. Zabroniona jest Rejestracja Konta zawierająca nieprawdziwe dane.

12. Celem korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie co najmniej urządzenia z dostępem

do Internetu, elektronicznej skrzynki pocztowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą

plików Cookies.

13. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszczętym w stosunku

do niego postępowaniu restrukturyzacyjnym, likwidacyjnym lub upadłościowym.

III. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE SPEDIMO

1. Po zarejestrowaniu Konta Firmy w Aplikacji Spedimo Użytkownikowi dodatkowemu

wskazanemu przez Właściciela Firmy przesyłana jest informacja o rejestracji firmy oraz dane

do logowania.

2. Podczas Rejestracji Użytkownik dodatkowy akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz

Polityki Prywatności potwierdzając zapoznanie się z ich postanowieniami oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.

3. Postanowienia działu II ust. 2,4,5,6,11 i 12, stosuje się odpowiednio.

IV. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

1. Celem zweryfikowania Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia

przez Użytkownika wskazanych przez siebie dokumentów. Brak przedłożenia żądanych przez

Usługodawcę dokumentów przez Użytkownika skutkuje odmową pozytywnej weryfikacji Konta

Użytkownika.

2. Użytkownik posiadający oddziały, filie, biura w więcej niż jednym miejscu zobowiązany jest

zarejestrować każdy oddziału jako osobnego Usługobiorcę.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie lub

za pomocą środków porozumiewania się na odległość celem weryfikacji podanych przez

Użytkownika danych.

4. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany danych Użytkownika, weryfikacji oraz

autoryzacji Konta Użytkownika.

5. Użytkownikowi zabrania się samodzielnej zmiany danych Konta, za wyjątkiem danych

dostępnych dla Użytkownika do edycji.

6. Zmiana danych Konta przez Użytkownika możliwa jest wyłącznie poprzez aplikację

internetową.

7. Informacja o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji zostanie przesłana Użytkownikowi na

adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji.

8. Pozytywna weryfikacja Użytkownika pozwala na przesłanie przez Usługodawcę na adres e-mail

hasła do pierwszego logowania.

9. Użytkownik po wprowadzeniu loginu i hasła, które przesłane zostało w wiadomości e-mail,

ustala nowe, indywidualne hasło.

10. Loginem Użytkownika jest wskazany przez niego adres e-mail. Jeden adres e-mail może być

przypisany wyłącznie do jednego Użytkownika.

11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość negatywnej weryfikacji Użytkownika bez podania

przyczyny.

12. Użytkownik Główny ma możliwość tworzenia dowolnej liczby Kont Dodatkowych na rzecz

swoich pracowników i innych osób pozostających z nim w stosunku prawnym.

13. Zabronione jest udostępnianie hasła osobom trzecim. Wszystkie czynności dokonane na

platformie przy użyciu loginu i hasła Użytkownika uważane są za czynności dokonane przez

tego Użytkownika.

14. W przypadku gdy Użytkownik ma problem z dostępem do Platformy, powinien zgłosić problem

poprzez skrzynkę Biura Obsługi Klienta: spedimo@spedimo.eu lub telefonicznie pod numerem

62 580 20 60. Zapis pkt V 11-13 stosuje się odpowiednio.

V. DOSTĘP DO PLATFORMY

1. Spedimo udostępnia Użytkownikom prawo do używania Platformy Spedimo za opłatą ustaloną

indywidualnie z Użytkownikiem Platformy na podstawie Umowy i Cennika.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, o czym Użytkownik zostanie

poinformowany drogą e-mail. Każdorazowo okres wejścia w życie zmian w cenniku będzie

określony przez Usługodawcę.

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony 12 miesięcy. W przypadku braku rezygnacji przez

usługobiorcę na 30 dni przed zakończeniem umowy, zostaje ona automatycznie przedłużona

na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia zgodnie z aktualnie

obowiązującym cennikiem.

4. W ramach zawartej umowy Usługobiorcy przysługuje 30 dni kalendarzowych bezpłatnego

dostępu do giełdy Spedimo (zwane dalej „okresem próbnym”). Usługobiorca może

wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia kosztów składając wypowiedzenie przed zakończeniem

okresu próbnego.

5. Bezpłatny dostęp do Platformy, o którym mowa w ustępie 4 powyżej przysługuje Usługobiorcy

wyłącznie raz.

6. Dostęp do platformy jest automatycznie przedłużony po opłaceniu miesięcznego/rocznego

abonamentu za kolejny okres rozliczeniowy. Abonament opłacany jest za miesiąc bieżący do

10 dnia każdego miesiąca, natomiast opłata za Konta Dodatkowe naliczana jest za miesiąc

poprzedni do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Konta Dodatkowe miały

status „aktywne”.

7. W cenie Abonamentu Użytkownik uzyskuje bezpłatnie jedno konto Główne i jedno Konto

Dodatkowe.

8. Opłata za konta dodatkowe płatne poza abonamentem naliczana będzie na podstawie ich

aktywności w danym okresie rozliczeniowym. Użytkownik Główny lub Administrator Firmy

nadaje status Kontom Dodatkowym wybierając odpowiednią opcję: Konto Aktywne / Konto

Nieaktywne. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego konto będzie miało nadany

status „Aktywne” w jakimkolwiek okresie trwania tego okresu rozliczeniowego – opłata

zostanie naliczona.

9. Zapłata jednoznaczna jest z zaksięgowaniem pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy.

10. Brak terminowej zapłaty skutkuje otrzymaniem noty upominającej, której koszt wynosi 100

złotych.

11. W przypadku braku zapłaty za dwie kolejne faktury, Usługodawcy, bez konieczności wezwania

Użytkownika do zapłaty przysługuje prawo blokady kont Użytkownika.

12. Usługodawca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do platformy w trybie

natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:

– narusza postanowienia Regulaminu;

– podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych na Platformie;

– dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem platformy;

– działa na szkodę Usługodawcy;

– dostarcza treści o charakterze bezprawnym;

– podał nieprawdziwe dane w procesie Rejestracji Konta.

13. Nałożenie blokady na Konto Główne jest jednoznaczne z blokadą wszystkich Kont

Dodatkowych.

14. Usługodawca może zablokować pojedyncze Konto Dodatkowe w celu wyjaśnienia

jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony pracownika Użytkownika.

15. Usługodawca może odblokować dostęp do Platformy po ustaniu przesłanek, na podstawie

których dostęp został zablokowany.

16. Użytkownik, w celu odblokowania dostępu do Platformy, może zgłosić wniosek do

Usługodawcy mailowo na adres: spedimo@spedimo.eu.

17. W przypadku braku dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy,

Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji.

18. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej

zgłoszenia.

19. Usługodawca obowiązany jest usunąć awarię Platformy w terminie 48 godzin.

20. Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie proporcjonalnie do wartości zawartej Umowy za

czas kiedy Platforma była niedostępna z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy

21. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym przysługuje wyłącznie, jeżeli przerwa

w dostępie do Platformy trwała dłużej niż 48 godzin.

22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które wynikły na skutek

braku dostępu do Platformy.

23. Usługodawca zaleca wylogowanie się z platformy po każdym zakończeniu korzystania z

Platformy i do nie zapamiętywania hasła Użytkownika przez przeglądarki internetowe.

24. W celu bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła do Platformy co 90 dni.

25. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji ,,Zresetuj

hasło.

26. W przypadku braku aktywności konta w okresie 180 dni, Usługodawca ma prawo ponownej

autoryzacji Konta Użytkownika.

VI. APLIKACJA MOBILNA

1. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację za

pośrednictwem google play lub app store.

2. Rejestracja Konta Użytkownika możliwa jest wyłącznie poprzez Aplikację internetową.

3. Korzystanie z Aplikacji mobilnej możliwe jest wyłącznie do działań na Giełdzie i Komunikatorze.

4. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze

wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.

5. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia

o akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

6. Poprzez Aplikację nie ma możliwości kontaktu poprzez Chat z Biurem Obsługi Klienta.

7. Zasady określone w pkt V stosuje się odpowiednio.

VII. ZASADY PUBLIKOWANIA INFORMACJI I DANYCH NA PLATFORMIE SPEDIMO

1. Użytkownikowi przysługuje Usługa polegającą na możliwości dodania i prezentowania na

Platformie ofert pojazdów i ładunków.

2. Użytkownik ma możliwość samodzielnego ustalenia treści ofert pojazdów i ładunków z

zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku oferty ładunku oraz pojazdu Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wymagane w

formularzu pola.

4. Wszystkie informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

5. Opis ofert pojazdów i ładunków powinien być jasny i niewprowadzający w błąd innych

Użytkowników w zakresie Przesyłki i warunków Ogłoszenia.

6. Zabronione jest:

a) umieszczanie/ponawianie więcej niż jednej oferty pojazdów i ładunków dotyczącego tej

samej Przesyłki częściej niż raz na 15 minut.

b) kopiowanie ofert zamieszczonych na Platformie na inne giełdy transportowe,

c) umieszczanie nieprawidłowej, lub obrażającej treści wobec innych Użytkowników,

d) umieszczanie wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obelżywe w rozmowach z

innymi Użytkownikami,

e) publikowanie komentarzy o charakterze rasistowskim,

f) publiczne dyskutowanie o świadczonych usługach innych Użytkowników,

g) przedstawienie nieprawdziwych informacji dla innych Użytkowników lub Usługodawcy,

h) Zabrania się publicznej dyskusji na temat pracy i podjętych przez Administratora Systemu

decyzji,

i) publiczne promowanie usług konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy, także w

wiadomościach z innymi Użytkownikami.

7. Usługodawcy w ramach realizacji zadań wsparcia technicznego przysługuje możliwość

usuwania treści publikowanych przez Użytkownika, jeżeli naruszają zasady Regulaminu.

8. Z tytułu kopiowanie ofert na inne giełdy transportowe Usługodawca zastrzega możliwość

nałożenia na Użytkownika kary umownej w wysokości 50 000,00 zł.

9. Oferty udostępnione na Platformie są widoczne wyłącznie dla Użytkowników Platformy.

10. Ogłoszenia umieszczane na Platformie mają charakter informacyjny i mają na calu

zaproszenie

innych Użytkowników do składania Ofert.

11. W ramach działania Platformy oraz wystawiania ofert, Użytkownicy mogą korzystać z

Komunikatora, za pomocą którego możliwe jest wysyłanie treści pisemnych, nagrań

głosowych, zdjęć oraz plików w formacie jpg. i pdf. oraz linku z lokalizacją urządzenia.

12. Usługodawca nie jest stroną zawieranych przez Użytkowników umów.

13. W stosunku do Użytkowników Platformy będzie prowadzona ocena, która pozwoli na

zbudowanie wiarygodności i bezpieczeństwa współpracy z Użytkownikiem. Wystawiona ocena

ma charakter poglądowy i to Użytkownicy Platformy mają ostateczną decyzję w związku z

nawiązaniem współpracy z danym Użytkownikiem.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść ocen i komentarzy, w szczególności

w przypadku jeżeli naruszają one zasady Regulaminu.

15. Użytkownik, w stosunku do którego wystawiono ocenę lub komentarz ma możliwość

zgłoszenia wniosku przez BOK, w przedmiocie edycji oceny lub komentarza.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy edycji oceny lub komentarza bez podania

przyczyny.

17. Usługodawca zwolniony jest w pełnym zakresie z następstw powstałych wskutek negatywnych

ocen wystawionych Użytkownikowi przez innych Użytkowników Platformy.

18. Usługodawca pozostaje zwolniony również z odpowiedzialności za przypisaną ocenę, a co za

tym idzie również utracone korzyści przez Użytkownika.

19. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do informacji oraz przesłania przez Usługodawcę

danych archiwalnych.

20. Dostęp do wyżej wskazanych informacji odbywa się poprzez BOK lub za pomocą formularza

dostępnego na stronie www.spedimo.eu Przekazanie informacji przez Usługodawcę jest

odpłatne. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie.

VIII. OCHRONA BAZY DANYCH I OPROGRAMOWANIA

1. Baza Danych stanowi wyłączną własność Usługodawcy.

2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.

3. Użytkownikom oraz Użytkownikom pochodnym zabrania się:

– korzystania z Bazy oraz oprogramowania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

– Celowego/umyślnego ingerowania w Bazę Danych i Oprogramowanie zakłócającego ich pracę,

-Kopiowania, modyfikowania i pobierania danych, a także udostępniania danych innym

Użytkownikom lub osobom trzecim,

– Korzystania z Konta innego Użytkownika oraz udostępniania swojego Konta innym

Użytkownikom.

IX. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług.

2. Reklamacja może zostać wniesiona:

2.1. Pisemnie na adres: Kazimierzowska 6/16, 62-800 Kalisz.

2.2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : spedimo@spedimo.eu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie:

3.1. Imienia i nazwiska i nazwy firmy,

3.2. adresu zamieszkania/siedziby,

3.3. indywidualny nr ID,

3.4. określenie przedmiotu reklamacji oraz uzasadnienia jej wniesienia,

3.5 adres e-mail wskazany w trakcie Rejestracji Konta Użytkownika.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Usługobiorcę.

5. Jeżeli reklamacja posiadać będzie braki Usługodawca wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia

w terminie 7 dni od dnia wezwania. Termin 14 dniowy na rozpatrzenie reklamacji biegnie na

nowo od dnia uzupełnienia braków.

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę w terminie wskazanym w punkcie VIII. 4.

byłoby niemożliwe, Usługodawca poinformuje Użytkownika o nowym terminie rozpatrzenia

reklamacji.

7. Jeżeli Użytkownik nie uzupełni braków, umożliwiających w szczególności zidentyfikowanie

reklamującego lub udzielenie przez Usługodawcę odpowiedzi, Usługodawca zastrzega sobie

prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi.

8. W przypadku negatywnego dla Użytkownika rozstrzygnięcia, Użytkownik ma prawo w terminie 7

dni wnieść odwołanie od reklamacji.

9. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie odwołania od reklamacji jest ostateczna.

c. brak prowadzonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego lub

naprawczego;

d. nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji wniosku oraz wezwania Użytkownika do

potwierdzenia braku przesłanek odmowy pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić prawidłowe działanie Platformy.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Platformy w celu

zdiagnozowania nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, a także dokonywania niezbędnych

zmian, a także oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną Platformy w celu

przywrócenia jej prawidłowego działania lub modyfikacji.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie awarie techniczne powstałe na skutek

przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym zabronionej ingerencji Użytkowników

Platformy czy osób trzecich.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników

Platformy.

5. Usługowca ma prawo nałożyć karę finansową na Użytkownika jeżeli ten będzie prowadził

działania naruszające Regulamin.

6. Karę finansową stanowić będzie wysokość jednomiesięcznego abonamentu obowiązującego

Użytkownika bez uwzględnienia obowiązujących promocji.

XI. PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO PLATFORMY SPEDIMO

1. Ponowne przystąpienie do platformy możliwe jest dla wszystkich Użytkowników, z którymi

usługodawca rozwiązał umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym lub odrzucił w

procesie Rejestracji Konta Użytkownika, po spełnieniu łącznie poniższych warunków.

2. Wniosek Użytkownika o ponowne przystąpienie do Platformy może zostać skierowany nie

wcześniej niż po pół roku/ roku od rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

3. Użytkownik może skorzystać z ponownego przystąpienia do Platformy jeden raz. Kolejne

wnioski nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

4. Użytkownik może ubiegać się o ponowne przystąpienie do Platformy jeżeli:

a. posiada odpowiednią zdolność finansową;

b. brak jest informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach finansowych wobec innych

przedsiębiorców;

c. brak prowadzonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego lub

naprawczego;

d. nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji wniosku oraz wezwania Użytkownika do

potwierdzenia braku przesłanek odmowy pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku.