Polityka prywatności
Spedimo Sp. z o.o.

Niniejszy dokument reguluje Politykę stosowaną przez Spółkę Spedimo Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Kazimierzowskiej 6/16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS: 0000311801, NIP: 6182089137, REGON: 300897699, (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników Giełdy oraz informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników Giełdy.

Polityka jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) . Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powyższym Rozporządzeniem.

I.
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest Spedimo Sp. z o.o., ul. Kazimierzowskiej 6 /16, 62-800 Kalisz, KRS: 0000311801, NIP: 6182089137, REGON: 300897699.
 2. Administrator danych może działać za pośrednictwem podmiotu, któremu w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych (dalej: Procesor).
 3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Robert Olkiewicz. Z IOD w sprawie danych osobowych można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: robert.olkiewicz@spedimo.eu

II.
Źródła danych osobowych Użytkowników

 1. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy:
  a) Bezpośrednio od Ciebie – poprzez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronie internetowej np. podczas rejestracji w naszych systemach lub poprzez formularze kontaktowe, a także ustnie lub za pomocą środków komunikacji, np. telefon, e-mail,
  c) W związku z realizacją umowy (podpisanej przez Ciebie, Twojego pracodawcę, dostawcę, klienta) oraz czynnościami poprzedzających zawarcie umowy,
  d) Partnerów transportowych lub klientów w celu realizacji umów,
  d) Od spółek w obrębie jej Grupy,
  e) Z rejestrów ogólnodostępnych – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych udostępnionych w rejestrach publicznych, m. in. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy.

III.
Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w następujących celach:
  a) W przypadku usług, których wykonywanie nie wymaga rejestracji Użytkownika lub przed zawarciem umowy zbierane są dane osobowe, które udostępnianie są przez Twoją przeglądarkę internetową w celach informacyjnych.
  b) W przypadku skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są jednie dane osobowe jak nazwisko, imię, firma, telefon, adres e-mail, w celu odpowiedzi na zadane zapytanie. Dane te są usuwane po przesłaniu odpowiedzi, z wyjątkiem sytuacji w której w związku z nawiązaniem zapytania/ kontaktu z Użytkownikiem zostaje nawiązana umowa.
  c) W celach niezbędnych do realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).
  d) W celu wykonania nadrzędnego uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO).
  e) W przypadku realizacji obowiązków nałożonych na Administratora i wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  f) Na podstawie Twojej zgody, udzielonej w określonych celach (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdej chwili z tym zastrzeżeniem, że pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umów oraz wywiązywania się przez Administratora z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie, w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach reklamowych i marketingowych, podanie danych przez Ciebie jest dobrowolne.

IV.
Rejestracja konta
i bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych

W celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora za pomocą Giełdy niezbędna jest rejestracja konta Użytkownika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Dane zebrane w formularzu rejestracyjnym (takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma, charakter prowadzonej działalności, kod pocztowy, miejscowość, ulica, kraj prowadzenia działalności) przechowywane są przez Administratora, dopóki Użytkownik korzysta z usług jako klient z zastrzeżeniem pkt. IX niniejszej polityki.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W razie braku wskazania danych osobowych Administrator nie będzie mógł zawrzeć i realizować umowy.
Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych, dostęp do konta Użytkownika możliwy jest po wprowadzeniu adresu e-mail, który został wskazany podczas rejestracji oraz hasła, które składać musi się z 8 znaków. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wyżej wskazanych danych, tak aby nie uzyskały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

V.
Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
 • Spółkom należącym do jej Grupy oraz ich upoważnionym pracownikom.
 • Organom państwowym i instytucjom, którym przepisy obowiązującego prawa nadają takie upoważnienie,
 • Podmiotom trzecim, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora i na podstawie zawartych z Administratorem umów o świadczenie usług, a także ich upoważnieni pracownicy,
  Przewoźnikom i Zleceniodawcom oraz osobom działającym w ich imieniu i na ich rzecz. Zleceniodawca lub Przewoźnik samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zleceniodawca lub Przewoźnik obowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego stosownie do przepisów RODO,
  Podmiotom związanym z obsługą wierzytelności (komornicy, windykatorzy, biura informacji handlowej) – m. in. w związku z koniecznością egzekucji należności,
  Dostawcom usług IT (podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty dostarczające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyki, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług w chmurze) – m.in. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług,
  2. Na stronie Administratora mogą znajdować się tzw. wtyczki do portali społecznościowych, umożliwiających zalogowanie się przez Użytkownika do portali takich jak np. Facebook, Twitter, których dostawcy mogą samodzielnie jako administratorzy przetwarzać dane osobowe. Ze względu na powyższe Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności dostawców we własnym zakresie. Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych znajdują się w zasadach ochrony prywatności.
 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych, celem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem danych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak i przed ich ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem.

VI.
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, Użytkownik Giełdy ma prawo do:
  a) uzyskania informacji o danych osobowych jakie przetwarzane są przez Administratora, oraz do żądania otrzymania od Administratora kopii tych danych.
  b) sprostowania (zmiany) danych osobowych lub ich usunięcia.
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  d) przenoszenia danych osobowych.
  e) w określonych okolicznościach sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub wycofania zgody udzielonej wcześniej na przetwarzanie.
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.
Pliki Cookies

Podczas przeglądania stron internetowych Administrator wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis do jego potrzeb. Pliki cookies stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

VIII.
Google Analytics

Ruch na stronie monitorowany jest przez system Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze strony i jej popularności. Dane takie jak używana przeglądarka czy adres IP nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich.

IX.
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, tj. przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych roszczeń lub zakończenia postępowań windykacyjnych, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości.
Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody – dane zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie.

X.
Oświadczenie dotyczące Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, jeżeli będzie to niezbędne do jej modyfikacji oraz w wykonaniu ciążących na Administratorze przepisów obowiązującego prawa. O treści zmian Administrator poinformuje na swojej stronie internetowej ze wskazaniem daty wprowadzenia zmian.