REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Złoty Ładunek”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą ”Złoty Ładunek”( dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu, administratorem danych osobowych oraz fundatorem nagród jest Giełda Transportowa Spedimo (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Spedimo Sp. z o.o. (dalej „Zlecający”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.10.2023 o godz. 08:00:00 i kończy z dniem 10.11.2023 o godz. 16:00:00 („Czas Trwania Konkursu”).
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni trzykrotnie w każdym tygodniu trwania konkursu („Laureaci”).
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) złożona z 3 osób wybranych przez Organizatora.
 7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Konkurs łączy się z innymi Konkursami ogłaszanymi przez Organizatora lub Zlecającego.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w Konkursie.

II. Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która:
  a. jest zarejestrowanym użytkownikiem giełdy transportowej Spedimo.
  b. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
  c. spełniła warunki uczestnictwa w konkursie tj: jako pierwszy wypełni zadanie konkursowe
  (dalej: „Uczestnik”)
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, ani Zlecającego oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora lub Zlecającego.
 4. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

III. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu „Złotego Ładunku” wystawionego na Giełdzie transportowej Spedimo przez Organizatora tj. przez Użytkownika Giełdy Transportowej Spedimo będącego pracownikiem firmy Spedimo Sp. z o.o. oraz wysłanie propozycji deala na ten ładunek.
 2. „Złoty Ładunek” będzie dodawany w ofertach ładunków na giełdzie transportowej Spedimo 3 razy w tygodniu w dni robocze w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00
 3. Użytkownik, który jako pierwszy odnajdzie ładunek i wyśle propozycję deala wygrywa nagrodę opisaną w pkt. IV.1
 4. Oceny spełnienia warunków dokona 3 osobowa komisja.
 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie („Zgłoszenie Konkursowe”) odbywa się poprzez odnalezienie oferty „Złotego Ładunku” i wysłanie propozycji deala.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
  • a) Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu.
  • b) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu, umożliwieniem wzięcia w nim udziału, wyłonieniem Laureatów, wydaniem Nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie i wykonania innych obowiązków prawnych związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją danych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   LUB: w zależności od decyzji o podstawie przetwarzania danych
   Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na przeprowadzeniu promocji Konkursu, umożliwieniu wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów, wydaniu Nagród i przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • c) Uczestnik wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celach związanych
   z Konkursem.
  • d) Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Załączniku nr. 1 do Regulaminu stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO oraz iż został poinformowany, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zaś zgoda jest dobrowolna, lecz jest warunkiem udziału w Konkursie.

IV. Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami w Konkursie są: a. Karta podarunkowa Allegro o wartości 100 zł w formie elektronicznej przyznawana 3 razy w każdym tygodniu trwania Konkursu w okresie od 09.10.2023 do 31.10.2023.
 2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi każdorazowo w dniu, w którym Organizator wystawi „Złoty Ładunek” a Użytkownik biorący udział w Konkursie wypełni zadane konkursowe jako pierwszy i tym samym zostanie jego Laureatem.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację wyników konkursu na stronie głównej Giełdy Transportowej Spedimo, na stronie www.spedimo.eu oraz na profilu Spedimo w serwisie Facebook.
 5. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się̨ z Laureatem w ciągu 14 dni od przyznania Nagrody, komisja dokona wyboru kolejnego Uczestnika Konkursu, na którego przejdzie prawo odebrania nagrody.
 6. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
 7. Informacje dotyczące nagrody zostaną przesłane zwycięzcom w wiadomości mailowej i/lub telefonicznie.
 8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 9. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.
 10. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę podczas trwania całego Konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do nieprzyznania Nagrody Głównej w ogóle, w przypadku braku spełnienia warunków Konkursu przez żadnego z Użytkowników.
 12. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników.
 14. Nagroda zostanie wysłana na adres email użytkownika Giełdy Transportowej Spedimo w ciągu 14 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku nieodebrania paczki z nagrodą oraz po odesłaniu jej na adres Organizatora nagroda nie będzie podlegać ponownej wysyłce.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją i obsługą Konkursu wskazanych w pkt. II.7.c Regulaminu
 2. Administratorem (w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) danych osobowych Uczestników przekazanych przez nich w związku z przystąpieniem do Konkursu, jak również̇ przetwarzanych w związku z jego obsługą, rozliczeniem oraz podsumowaniem jest Organizator.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu, zawiera „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora” stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik, przed przystąpieniem do Konkursu, ma obowiązek zapoznać się z treścią klauzuli o której mowa w punkcie powyżej oraz z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie tj. Uczestnicy mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do 15.11.2023 roku na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.
 3. Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.
 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, tj 09.10.2023 i obowiązuje do odwołania.
 2. Uczestnicy przyjmują̨ do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą̨ udział w Konkursie, jak również̇ za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się̨ z Uczestnikiem.
 3. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają̨ prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników pod adresem
  https://spedimo.eu/regulamin-zloty-ladunek/. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu będą̨ komunikowane na Stornie Głównej Giełdy Tranportowej Spedimo.

Załącznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu „Złoty ładunek”
(ewentualnie do dostosowania do standardów i polityki prywatności Klienta)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora (w dalszej części, jako „Klauzula informacyjna”)

 1. Administratorem (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w dalszej części jako „RODO”) danych osobowych uczestników (w dalszej części jako „Uczestnicy”) konkursu „Złoty ładunek”(w dalszej części jako „Konkurs”) jest Giełda Transportowa Spedimo. w dalszej części jako „Organizator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jego siedziby. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w następującym zakresie:

  przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, zaś dane osobowe Uczestników nagrodzonych niezbędne do uzyskania nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego obejmują także numer PESEL lub NIP. Podstawa przetwarzania: przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników dokonywane będzie w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu, umożliwieniem wzięcia w nim udziału, wyłonieniem Laureatów, wydaniem Nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w Konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją – na podstawie:

  – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie tej zgody w celach w niej określonych tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”),

  – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na przeprowadzeniu i promocji Konkursu, umożliwieniu wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów, wydaniu nagród i przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  – w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 1. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Zlecający organizację Konkursu, który zlecił Administratorowi przeprowadzenie Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydanie przewidzianych w nim nagród, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora,
  z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez serwisy Facebook i Instagram, w tym o stosowanych przez portal mechanizmach bezpieczeństwa, są zawarte pod następującym adresem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
 3. Czas przetwarzania: Dane Uczestników Konkursu przechowywane są przez Organizatora konkursu przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z Konkursu (okres ten trwa maksymalnie do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń; w przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania
  i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem), w przypadku Laureatów Konkursu, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną, jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) — przez okresy wskazane w tych przepisach.
 4. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane: Uczestnik Konkursu, jako podmiot danych (osoba, której dane dotyczą) ma prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych), do: udzielenia mu dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, otrzymania kopii danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane przez Uczestnika Konkursu poprzez kontakt z przedstawicielem Organizatora pod w jego siedzibie. Ponadto, w razie uznania przez Uczestnika Konkursu, że dotyczące go dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Organizatora (w tym profilowania).
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 7. Podanie danych w celach ich określonych w niniejszej informacji jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia realizację celu ich przetwarzania tj, udziału w Konkursie.